AVÍS LEGAL (en compliment d’allò disposat en l’article 10 de la Llei 34/2002 de serveis de societat de la Informació i de comerç electrònic)

IDENTIFICACIÓ DEL RESPONSABLE DEL LA WEB

– Titular: ASSOCIACIÓ DE MEDIADORS CONCURSALS DE CATALUNYA
– Domicili Social: C/ Bisbe Lorenzana 24 baixos 2 de la ciutat d’ Olot (17.800)

– CIF: G-55310171
– Registre Públic: Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya  amb número 63131
– Telèfon: 972.268.617

– E-mail: secretaria@amecon.cat

 

OBJECTE

La present pàgina web (http://www.amecon.cat) és propietat de l’Associació de Mediadors Concursals de Catalunya (en endavant AMECON), ha estat creada i dissenyada com a canal de comunicació per tots els usuaris d’internet, especialment a tots aquells que siguin associats i totes aquelles persones que necessiten informació sobre la Llei de la Segona Oportunitat.

El present avís legal té com objecte establir les condicions que regulen l’accés i ús de la present pàgina web per part de tots els usuaris i associats, de manera que l’accés i ús de la pàgina web, implica l’acceptació de les condicions incloses en el present avis legal.
AMECON, es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment i sense necessitat de cap preavís, qualsevol modificació o actualització dels continguts i serveis, de les presents condicions d’accés i ús i, en general de quants elements integrin el disseny i configuració de la seva pàgina web.

 

ACCÉS A LA PÁGINA WEB

L’usuari pot accedir de forma gratuïta i lliure a la pàgina web, tret del que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor a internet (ISP) contractada per l’usuari.
L’accés al contingut de la pàgina és de lliure accés i completament gratuït no essent necessari el registre previ.

 

COMPROMISOS DE L’USUARI

La utilització de la pàgina web per qualsevol persona li atribueix la condició d’usuari, el qual deurà posseir la capacitat legal per contractar i la representació necessària per contractar, el qual accepta que l’ús és sota la seva exclusiva responsabilitat.
L’usuari es compromet a no utilitzar la informació que AMECON posa a disposició de l’usuari per realitzar activitats contràries a la llei, a la moral o a l’ordre públic i en general a seguir les condicions establertes en aquest avís legal.
L’usuari es compromet, a no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la web o les aplicacions de AMECON, cap programa, dades, virus, codis, o qualsevol altre dispositiu electrònic o físic que sigui ser susceptible de provocar danys en qualsevol dels sistemes, equips o xarxes de AMECON, ni tampoc a causar danys a altres usuaris o qualsevol tercer.
L’usuari es compromet a no alterar, copiar, descarregar-se, modificar, descompilar, deslligar, realitzar enginyeria inversa, donar llicències, arrendar, vendre o imitar la web i les seves aplicacions, els seus continguts o el seu software de base.

 

DRETS DE LA DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts de la pàgina, és a dir els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el software, els links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el disseny gràfic i codis font, són propietat d’AMECON sense que es pugui entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual.
Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat d’ AMECON, sense poder entendre’s que l’accés a la pàgina web atribueix cap dret sobre les esmentades marques.

ENLLAÇOS AMB TERCERS

Les presents condicions d’ús es refereixen únicament a la pàgina web, les aplicacions i continguts de la web d’AMECON. Les esmentades condicions no apliquen als enllaços, pàgines web i aplicacions de tercers accessibles des de la pàgina web d’AMECON, ja que no podem controlar la informació, continguts, productes o serveis facilitats per tercers que tinguin establerts enllaços amb destí a la pàgina web o Aplicacions, i per tant no podem ni recomanar, ni aprovar el seu contingut.

En conseqüència, AMECON no pot assumir cap tipus de responsabilitat que pugui derivar-se de l’accés als esmentats enllaços, obligant-se l’usuari a acceptar les corresponents polítiques d’ús i privacitat dels esmentats enllaços.
En tot cas, AMECON manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç, quan els continguts d’aquest puguin vulnerar la legislació espanyola o internacional, la moral o l’ordre públic.

 

PROTECCIÓ DE DADES DE CARACTER PERSONAL

En virtut d’allò disposat en el Reglament UE 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques amb allò que respecta a les dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant RGPD), totes les dades facilitades pels usuaris i associats durant l’ús de la pàgina web seran tractats segons allò disposat en la nostra política de privacitat, havent aquesta d’ésser acceptada expressament i de forma prèvia abans de lliurar-nos les seves dades. Amb relació a la nostra política de privacitat es pot consultar en el següent enllaç aquí.

RESPONSABILITATS DE L’USUARI

1) L’usuari respondrà dels danys i perjudicis de tota naturalesa que  AMECON pugui sofrir com a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions a què queda sotmès per aquest avís legal.

2) És responsabilitat de l’usuari de disposar de les eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos, AMECON no té l’obligació de controlar que durant l’accés a la web o les aplicacions per part de l’usuari estiguin aquestes absentes de virus, cucs o altres elements informàtics danyosos, i per tant, AMECON no es responsabilitza dels danys produïts en el equips informàtics dels usuaris o de tercers durant la prestació del servei de la web o de les aplicacions.

3) És responsabilitat de l’usuari de les decisions preses a partir de la informació subministrada en la web, no podent responsabilitzar l’usuari a  AMECON dels danys i perjudicis soferts amb motiu d’actuacions que realitzi tenint com a únic fonament la informació obtinguda en la pàgina web.

 

POLÍTICA DE COOKIES

En relació a la nostra política de cookies es pot consultar en el següent enllaç aquí.

RESPOSTES A LES CONSULTES DELS USUARIS

Les consultes formulades pels usuaris de la web d’ AMECON a través del formulari web tindran la següent tramitació per part de l’Associació segons sigui el contingut de la consulta:

  1. Si la consulta té un contingut que suposi la prestació d’un servei professional, AMECON informarà a l’usuari que qualsevol dels associats pot resoldre la seva consulta signant amb qualsevol associat un contracte de prestació de serveis professionals. Contracte amb el qual AMECON no en serà part.
  2. Si la consulta té un contingut de sol·licitud d’informació, AMECON podrà facilitar la seva opinió, sense que aquest fet suposi una formalització d’un contracte de prestació de serveis entre l’usuari i AMECON.

 

LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ COMPETENT

L’accés a la pàgina web i a les aplicacions implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en aquest avís legal, si vostè no està d’acord amb les condicions contingudes en aquest avis legal, s’abstingui d’utilitzar la pàgina web i les aplicacions.
Qualsevol conflicte que pogués derivar-se de l’accés a la pàgina web i les aplicacions es regirà per la legislació comuna espanyola, renunciant expressament les parts al fur que els hi correspongui, acordant les parts a la submissió dels Jutjats d’Olot.