CODI ÈTIC

CODI ÈTIC DELS MEDIADORS CONCURSALS AFILIATS A L’ASSOCIACIÓ DE MEDIADORS CONCURSALS DE CATALUNYA (AMECON)

 

En virtut d’allò disposat en la Llei 19/2014 de 29 de desembre de TRANSPARÈNCIA la Assemblea de l’associació aprova el present Codi Ètic.

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

La funció social dels Mediadors concursals exigeix, buscant el millor comportament ètic i social dels mateixos i el prestigi de la AMECON, recopilar normes ètiques, orientatives, per l’exercici de l’activitat. Des de la seva implementació, molts han set, sobretot de persones físiques, que els hi han set confiats als mediadors concursals els seus interessos per obtenir una segona oportunitat.

L’ètica s’insereix en l’univers del Dret, regit pel principi de jerarquia normativa i exigeix, a més, claredat, adequació i precisió, amb sort que qualsevol modificació de fet o de dret en la situació regulada obliga a adaptar la norma a la realitat legal o social.

És a partir de la segona meitat del segle XX, des del moment en que els estats decididament consagren la dignitat humana com a valor suprem que informa tot l’ordenament jurídic, quan la funció del Mediador Concursal aconsegueix la seva definitiva transcendència, facilitant a la persona i a la societat en que s’integra, la tècnica i coneixements necessaris per poder atorgar una segona oportunitat a aquells (persones físiques o jurídiques), que ho han perdut tot o quasi tot.

Recentment, moltes han set les reformes legislatives i molts també els canvis polítics i socials que han afectat a l’exercici professional dels Mediadors concursal a Espanya, el que fa necessari l’establiment d’unes normes ètiques.

Per això, les presents normes tenen vocació de bàsiques i en definitiva intenten determinar el just equilibri dels interessos en joc acceptant els principis que aquí s’exposen.

Perviuen com a valors fonamentals en l’exercici de la professió de Mediador Concursal la independència, la llibertat, la dignitat, la integritat, el servei, el secret professional, la transparència i la col·legialitat o dret d’Associació.

La independència de qui exerceix l’activitat resulta en un Estat de Dret tan necessària com la imparcialitat del jutge. Aquesta independència ha d’informar al mediador de la seva posició jurídica, dels diferents valors que es posen en joc en qualsevol de les seves accions o omissions, proveint-li dels instruments jurídics que la Llei posa a la seva disposició per aconseguir una segona oportunitat dels mediats.

Aquesta tant complexa com unívoca actuació només serveix al ciutadà i al propi sistema de l’Estat de Dret si està exempta de pressió, si es posseeix total llibertat i independència de conèixer, de formar criteri, i d’informar, sense una altra servitud que l’ideal de justícia.

La honradesa, probitat, rectitud, lleialtat, diligència i veracitat són virtuts que han d’adornar qualsevol actuació. Elles són la causa de les necessàries relacions de confiança amb el mediat i són la base de l’honor i la dignitat de la professió. S’ha d’actuar sempre honesta i diligentment, amb competència, amb lleialtat al mediat, amb respecte als interessos en joc i guardant secret del que conegui per raó de la seva professió. I qualsevol que no ho realitzés així afectaria a l’honor i dignitat de tota la professió amb la seva actuació individual.

La dignitat, com a mètode de comportament, ha d’impregnar totes les activitats professionals dels qui exerceixen l’activitat, ja que està al servei de l’ésser humà i de la societat. Per això, ha de preservar no només la pròpia, sinó la dels mediats, dels seus companys i dels diferents afectats per la situació, tractant-los amb distinció, deferència i respecte, sense oblidar que les seves actuacions repercuteixen en la professió sencera, basant-se sempre en els principis de bona fe. Per tant, trenca la obligació de comportar-se amb dignitat qui exerceix la seva professió amb menyspreu o oblit de que tracta amb persones, o incorre en comportaments que, per la seva naturalesa, qüestionen o desacrediten greument la consideració que deu als que es relacionen amb ell.

Les presents normes ètiques no imposen limitacions sinó que s’erigeixen en deures fonamentals en l’exercici de la funció social de la Mediació Concursal en un Estat de Dret, que exigeix exercir la nostra activitat, amb competència, de bona fe, amb llibertat i independència, lleialtat al mediat, i respecte als diversos afectats, guardant secret de quan es conegués per raó de l’actuació professional.

 

Article 1. Obligacions ètiques

 1. Els homes i dones que exerceixen com a associats, afiliats a la Associació de Mediadors Concursals de Catalunya (AMECON) han de prendre en consideració i respectar l’ètica inspirada en els principis ètics de la professió. Les fonts principals de l’Ètica es troben en els dictats ètics de la consciència humana que aquí s’intenten recollir.
 2. Aquestes normes ètiques són aplicables també, en lo pertinent, al comportament de qualsevol ésser humà estiguin o no associats a
 3. Quan s’actuï fora de l’àmbit de l’Associació, dins o fora de l’Estat espanyol, s’haurà de respectar les normes ètiques vigents en l’àmbit de la Associació o Institució similar d’acollida o on es desenvolupi una determinada actuació professional.

 

Article 2. Independència

 1. La independència dels qui exerceixen l’activitat és una exigència de l’Estat de Dret i de l’efectiu dret del mediat pel que constitueix un dret i un deure.
 2. Ha de mantenir-se el dret i el deure de preservar la independència davant de tota classe d’ingerències i davant d’interessos propis i aliens.
 3. La independència ha de ser preservada davant de pressions o exigències que limiten o puguin limitar-la, sigui respecte dels poders públics, econòmics o fàctics, i del propi mediat.
 4. La independència permet no acceptar l’encàrrec o rebutjar les instruccions que puguin suggerir-li o donar-li terceres persones, en contra dels propis criteris evitant, en tot cas, la indefensió de mediat.

 

Article 3. Llibertats d’actuació i d’expressió

 1. Els qui exerceixen la Mediació Concursal tenen el dret a la plena llibertat d’actuació i el deure d’informar lliurement els seus mediats.
 2. La llibertat d’expressió està especialment emparada per la Constitució Espanyola, la vigent Llei Orgànica del Poder Judicial i demés legislació que pugui resultar aplicable.
 3. La llibertat d’expressió no legitima l’insult ni la desqualificació gratuïta.
 4. No es podran utilitzar mitjans il·lícits ni el frau com a forma d’eludir les lleis.
 5. S’han d’exercir les llibertats d’actuació i expressió conforme al principi de bona fe i a les normes de la correcta pràctica professional, procurant sempre la concòrdia, fent ús dels remeis o recursos establerts en la normativa vigent, exigint tan de les Autoritats, com de les diverses Institucions amb les que tracti, totes les mesures d’ajuda en la seva funció que els hi siguin legalment degudes.

 

Article 4. Confiança i integritat

 1. La relació amb el mediat es fonamenta en la recíproca bona fe i confiança i exigeix una conducta professional íntegra, honrada, lleial, veraç i diligent.
 2. És obligació no defraudar la confiança del mediat i no defensar interessos en conflicte, siguin propis o de tercers.
 3. En els casos d’exercici col·lectiu o en col·laboració amb altres professionals, els qui exerceixen la Mediació Concursal tenen el dret i la obligació de rebutjar qualsevol intervenció que pugui resultar contrària als principis de confiança i integritat.

 

Article 5. Secret professional

 1. La confiança i confidencialitat en les relacions amb el mediat insta a rebre l’adequada ajuda i intimitat i a no declarar en contra del mediat, imposa a qui exerceix la Mediació la obligació de guardar secret, i, a la vegada, li confereix aquest dret, respecte dels fets o notícies que conegui per raó de qualsevol de les modalitats de la seva actuació professional, limitant-se l’ús de la informació rebuda del mediat a les necessitats per aconseguir aquesta segona oportunitat.
 2. El deure i dret al secret professional comprèn totes les confidències del mediat, les de les demés parts implicades, les dels companys, així com tots els fets i documents que n’hagi tingut notícia o hagi remès o rebut per raó de qualsevol de les modalitats de la seva actuació professional. Queden fora les propostes contingudes en el Pla de pagaments i la de fonamentar la seva viabilitat.
 3. Qualsevol tipus de comunicació entre professionals, rebuda o emesa, està emparada pel secret professional, no podent ser utilitzada excepte per autorització expressa del remitent i del destinatari.
 4. Les conversacions mantingudes amb els mediats o amb els afectats, de presència o per qualsevol mitjà telefònic o telemàtic, en que intervinguin professionals no han de ser gravades sense advertència prèvia i conformitat de tots els intervinents i sempre quedaran emparades pel secret professional.
 5. El secret professional empara les comunicacions i negociacions orals i escrites de tot tipus, amb independència del mitjà o suport utilitzat.
 1. El deure del secret professional en relació amb la mediació en els que intervingui qualsevol dels membres d’un despatx col·lectiu, s’estén i vincula a tots i cada un d’ells.
 2. En tot cas, qui exerceixi la Mediació haurà de fer respectar el secret professional a qualsevol altra persona que col·labori amb ell en la seva activitat.
 3. L’obligació de guardar el secret professional roman inclús després d’haver cessat en la prestació dels serveis al mediat.
 4. Només podrà fer-se ús de fets o notícies sobre els quals s’hagi de guardar el secret professional quan s’utilitzi en el marc d’una proposta de Pla de pagaments o informació prèvia per obtenir-lo, d’un expedient disciplinari o per la pròpia defensa en un procediment de reclamació per responsabilitat penal, civil o ètica.
 5. El consentiment del Mediat no excusa de la preservació del secret professional.
 6. No s’ha d’acceptar l’encàrrec quan s’hagi mantingut amb les parts implicades una entrevista per evacuar una consulta referida al mateix assumpte i aquesta afecti al seu deure de secret professional.

 

Article 6. De la publicitat

 1. La publicitat dels serveis professionals no tenen objecte per ser els Mediadors Concursals designats seqüencialment, però es pot realitzar lliurement la comunicació en targetes, cartes o altres mitjans, la concurrència en la seva persona de la qualitat de Mediador Concursal, així com donar a conèixer les sentències favorables en les que s’hagi aconseguit el benefici d’exoneració del passiu insatisfet (BEPI) amb ple respecte a la legislació vigent sobre la matèria, defensa de la competència, competència deslleial i normes ètiques que li siguin d’aplicació.

 

Article 7. Lleialtat professional

 1. L’exercici de la Mediació Concursal haurà de ser compatible en tot cas amb el compliment rigorós de les normes ètiques de la professió.

 

Article 8. Substitució en l’actuació

 1. Qui s’encarregui de la direcció professional d’un assumpte no pot renunciar excepte en casos d’incompatibilitat, els quals haurà de comunicar immediatament a la Notaria, Registre Mercantil o Institució que instrueixi l’expedient extrajudicial, per la seva substitució.

Tot això s’ha de realitzar per continuar l’assumpte, en nom de la seguretat jurídica, de la bona pràctica professional, d’una continuïtat harmònica en la defensa del mediat i de la delimitació de les respectives responsabilitats.

 1. En cas de substitució, subsisteix la obligació de respectar i preservar el secret professional sobre la informació i documentació rebuda, amb especial atenció a la confidencialitat de les comunicacions hagudes.

 

Article 9. Relacions amb la Associació

Les relacions amb la Associació comporten les obligacions següents:

 1. Complir lo establert en les normes aprovades en les Assemblees i els acords i decisions dels òrgans de govern en l’àmbit corresponent.
 2. Respectar als òrgans de govern i als membres que els composen.
 3. Atendre amb la màxima diligència les comunicacions i citacions emeses de tals òrgans o dels seus membres, en l’exercici de les seves funcions, excepte que es tracti de les que es rebin en el marc d’un expedient disciplinari o una informació prèvia per una eventual depuració de la responsabilitat.
 4. Posar en coneixement de l’Associació tot acte d’intrusisme i els supòsits d’exercici il·legal.
 5. Comunicar a la Associació les circumstàncies personals que afecten a l’exercici professional, com canvis de domicili, número de telèfon, direcció de correu electrònic i supòsits de malaltia o invalidesa per un llarg temps que li impedeixin atendre el cuidat dels seus assumptes.

 

Article 10. Relacions amb els Tribunals

 1. El deure fonamental de qui exerceix la Mediació Concursal, com actor en la funció pública de l’Administració de Justícia, és participar en ella informant, conciliant i defensant en dret els interessos que li siguin confiats en especial com a Administrador Concursal. En capo cas la tutela de tals interessos pot justificar la desviació del fi de justícia al que la professió es troba vinculada.
 2. Són obligacions pels òrgans jurisdiccionals:
 3. Actuar amb bona fe, lleialtat i respecte.
 4. Complir amb els fins de l’Administració de Justícia.
 5. Guardar respecte a tots els que intervenen en l’Administració de Justícia exigint a la vegada el mateix i recíproc comportament.
 6. Exhortar als concursats a la observança de conducta respectuosa respecte de les persones que actuen en els òrgans jurisdiccionals.
 7. Contribuir a la diligent tramitació dels assumptes que se li encarreguen i dels procediments en els que s’intervingui.
 8. Mantenir la llibertat i independència en l’exercici de la seva activitat com a Administrador Concursal, en el seu cas, amb absoluta correcció, posant en coneixement del Tribunal corresponent qualsevol ingerència.
 9. Evitar en les actuacions tota al·lusió personal, al Tribunal i a qualsevol persona que intervingui, oral, escrita o mitjançant gestos, sigui d’aprovació o desaprovació.
 10. Sotmetre als tribunals una proposta de conciliació amistosa feta pels afectats.
 11. Complir els horaris en les actuacions judicials.
 12. Comunicar amb la deguda antelació al Jutjat o tribunal i als companys que intervinguin, qualsevol circumstància que li impedeixi acudir puntualment a una diligència.
 13. Identificar-se, en tot cas. A aquests efectes, es procurarà portar sempre la credencial expedida pel Jutjat.

 

Article 11. Relacions entre professionals

En les relacions entre professionals es seguiran les següents normes de conducta:

 1. Han de mantenir, els qui exerceixen la Mediació Concursal i els professionals que intervinguin en cada un dels assumptes encarregats, recíproca lleialtat, respecte mutu i relacions de companyonia.
 2. El que pretengui iniciar una acció, en nom propi o d’un mediat o concursat, per possibles responsabilitats derivades de l’exercici de l’activitat, ha de comunicar-ho prèviament a l’Associació per si es considera oportú realitzar una tasca de mediació. Aquesta tasca de mediació queda subjecta al deure de confidencialitat i al de guardar secret professional.
 3. En els escrits judicials, en els informes orals i en qualsevol comunicació escrita o oral, ha de mantenir-se sempre el més absolut respecte a qui defensi a les demés parts, evitant, si és possible, tota al·lusió personal.
 4. Es desenvoluparan els millors esforços per evitar accions de violència, de la classe que siguin, contra els que defensin interessos oposats. Es procurarà impedir-les per tots els mitjans legítims, en particular les referides a les accions dels propis mediats o concursats, als qui s’exigirà respectar la llibertat i independència del contrari.
 5. En les seves comunicacions amb qui defensi la part contrària, no comprometrà al mediat o concursat amb comentaris o manifestacions que puguin causar-li desprestigi o lesió directa o indirecta.
 6. Haurà de procurar-se la solució extrajudicial de les reclamacions d’honoraris o aranzels, i de ser possible, de tots els conflictes que sorgeixin entre els qui exerceixen la Mediació mitjançant la transacció, la mediació o l’arbitratge de l’Associació.
 7. Les reunions entre els qui exerceixen la Mediació es celebraran en un lloc que no suposi situació privilegiada per cap d’ells. Es recomana la utilització de les dependències de l’Associació, si la té habilitada o la dels corresponents Col·legis de l’advocacia.

No obstant, si la reunió hagués de celebrar-se en el despatx d’algun dels intervinents, serà en el d’aquell que tingués major antiguitat en l’exercici professional.

 1. Quan es rebi la visita d’un company per assumptes professionals se l’haurà de rebre sempre i amb la màxima pressa, amb preferència a qualsevol altra persona, sigui o no client, que estigui en espera en el despatx. En cas d’impossibilitat d’immediata atenció, deixarà momentàniament les seves ocupacions per saludar i justificar la demora.
 2. Hauran d’atendre’s immediatament les comunicacions escrites o telefòniques d’altres professionals de la Mediació i aquestes últimes, personalment.

 

Article 12. Relacions amb els Mediats o Concursats

A.Normes generals

 1. La relació amb ells ha de fundar-se en la recíproca confiança i bona fe. Sempre que sigui possible haurà d’intentar-se la conciliació dels interessats en el conflicte.
 2. Només serà possible encarregar-se d’un assumpte per mandat del Ministeri de Justícia o per designació Judicial en els concursos consecutius.
 1. Ha de comprovar-se la identitat i facultats de representació, si és el cas, de l’interessat.
 2. La llibertat comprèn la d’acceptar o rebutjar l’assumpte en que es sol·licita la intervenció, sense necessitat de justificar la seva decisió. Serà obligatori, doncs, abstenir-se de seguir les indicacions del mediat, si al fer-ho pogués comprometre la observança dels principis que regeixen la professió.
 3. Així mateix, comprèn l’abstenció o cessació en la intervenció quan sorgeixin discrepàncies amb el mediat, que esdevé obligatòria quan concorren circumstàncies que puguin afectar la seva llibertat i independència en la preservació del secret professional o comportin objectivament un conflicte d’interessos.

B.Deures d’identificació i informació

 1. És obligació de qui exerceixi la Mediació Concursal identificar-se davant la persona a la que medi.
 2. S’ha de posar en coneixement del mediat:
 3. La opinió sobre les possibilitats d’obtenir el BEPI i resultat previsible de l’assumpte, procurant dissuadir-lo de promoure conflictes o exercitar accions judicials sense fonament.
 4. L’import aproximat dels honoraris o aranzels, o de la base per la seva determinació.
 5. El dret de sol·licitar l’assistència jurídica gratuïta que l’assistiria per les seves circumstàncies personals i econòmiques.
 6. Totes aquelles situacions que aparentment poguessin afectar a la independència, com relacions familiars, d’amistat, econòmiques o financeres amb algun dels afectats o els seus representants.

C.Conflicte d’interessos

 1. No podrà desenvolupar-se la mediació si existeixen interessos contraposats amb altres que s’estigui o hagi estat defensant o informant, o amb els propis, ja que la lleialtat cap al mediat és un principi fonamental.
 2. No podran desenvolupar-se encàrrecs professionals que impliquin actuacions contra un anterior client o mediat o afectat, excepte que s’asseguri que no hi ha risc de que el secret de les informacions obtingudes en la relació amb l’antic client pugui ser vulnerat; o quan de cap manera pogués resultat beneficiat el nou mediat amb aquelles informacions. A aquests efectes es tindrà en compte el tipus d’assumptes en que s’hagi intervingut i el temps transcorregut. En cap cas es podrà assumir encàrrecs professionals que impliquin actuacions contra un anterior client en el si del procediment en que s’hagi intervingut en defensa d’aquest, ni en els incidents, recursos, execucions o nous procediments portats per la seva causa.
 3. Qui hagi intervingut en defensa d’ambdues parts en un procediment de família de mutu acord no podrà llavors actuar en defensa dels interessos d’una en front a l’altra en cap tràmit, execució, recurs o modificació derivats del procés inicial. Aquesta prohibició no regirà quan s’hagi actuat només per una de les parts amb els consentiment de l’altra.
 4. No haurà d’acceptar-se l’encàrrec d’un assumpte quan la part contrària o un company de professió li hagi realitzat una consulta referida al mateix assumpte en virtut de la qual hagi adquirit una informació que pugui posar en perill la seva independència, la obligació de preservar el secret professional o el seu deure de lleialtat.
 1. Quan es formi part o es col·labori en un mateix despatx, amb qualsevol forma associativa utilitzada, les normes exposades seran aplicables al grup en el seu conjunt, i a tots i cada un dels seus membres.

 

Article 13. Relacions amb els afectats

 1. La relació i comunicació amb els afectats, quan consti que disposa de defensa o assessorament de lletrats, s’haurà de mantenir sempre amb aquests si és possible.
 2. Quan la part afectada no disposi d’assistència lletrada se li haurà de recomanar que la designi. En tot cas, haurà d’evitar-se tota classe d’abús i observar la necessària prudència en el seu tracte amb ella.
 3. Haurà de mantenir-se amb la part afectada un tracte considerat i de cortesia, amb abstenció o omissió de qualsevol acte que determini per aquesta una lesió injusta.

 

Article 14. Honoraris

 1. Qui exerceixi la Mediació Concursal està subjecte als aranzels fixats pels administradors concursals i al que reglamentàriament es determini. Atendrà, també, les directrius i orientacions que al respecte tingui establertes l’Associació ja sigui en Assemblea o per la Junta directiva.

 

Article 15. Tractament de fons aliens

 1. Quan s’estigui en possessió de diners o valors de mediats o de tercers, concorre l’obligació de mantenir-los depositats amb disposició immediata en un compte específic obert en un banc o entitat de crèdit i a disposició del Jutjat en el seu cas. Aquests dipòsits no podran ser concertats ni confosos amb fons propis.

Haurà de portar-se la oportuna comptabilitat o llibre registre de tals quantitats. S’haurà de respondre en tot cas que l’origen dels fons procedeix d’una persona física o jurídica determinada i de la certesa de l’existència d’aquesta. Els fons han d’estar vinculats directament amb els interessats i amb les actuacions que li han sigut encarregades.

 1. Els fons depositats en aquest compte o comptes han de ser individualitzats de forma separada i clara, preferiblement mitjançant subcomptes, com a corresponents als diversos processos que assumeix el professional de forma que pugui identificar-se el seu moviment d’entrada i sortida, la seva finalitat i la utilització que s’hagi fet de tals fons.
 2. Els moviments de fons entre subcomptes estan prohibits, excepte en casos justificats, no podent presentar cap d’aquests subcomptes un saldo deutor.
 3. Excepte d’una disposició legal, mandat judicial o consentiment exprés del mediat o del tercer per compte de qui es faci, queda prohibit qualsevol pagament efectuat amb aquests fons.
 4. Haurà de comprovar-se sempre la identitat exacta de qui entrega els fons, sent aquesta obligació regida per les normes preventives del blanqueig de capitals quan s’actuï com a subjecte obligat.
 1. Els fons rebuts o el seu saldo, excepte excepcions degudament justificades, hauran de tornar-se o acreditar-se a qui els va proveir, amb la corresponent rendició de comptes.
 2. Els fons rebuts no es podran retenir més temps que l’estrictament necessari inclús si deuen honoraris professionals, quedant prohibida la compensació i autoliquidació.

 

Article 16. Cobertura de la responsabilitat civil

 1. S’haurà de tenir coberta la responsabilitat professional en la quantia adequada als riscos que impliqui.
 2. La contractació d’una assegurança és obligatòria per les societats professionals i en els demés casos que preveu la llei.

 

Article 17. Utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació

 1. L’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació no eximeix de complir les normes ètiques de la professió ni les obligacions que imposen les reguladores de la societat de la informació.
 2. S’ha de fer ús responsable i diligent de la tecnologia de la informació i la comunicació, havent d’extremar el cuidat en la preservació de la confidencialitat i del secret professional.
 3. En especial, en les comunicacions, aplicacions, webs i serveis professionals prestats per mitjans electrònics s’haurà de:
 4. Identificar-se amb el seu nom, i en el seu cas, el de la societat professional titular del servei.
 5. Assegurar-se de la recepció de les comunicacions privades per la persona destinatària i només per ella.
 6. Abstenir-se de reenviar correus electrònics, missatges o notes remeses per altres professionals sense el seu exprés consentiment.

 

Article 18. Exercici a través de societats professionals

L’actuació a través d’una societat professional o qualsevol altra forma associativa no podrà servir per al·ludir les responsabilitats ètiques dels professionals intervinents.

 

DISPOSICIÓ FINAL

El present Codi Ètic ha entrat en vigor el dia en que va ser aprovat per l’Assemblea General de l’Associació i la seva vigència és indefinida fins que l’Assemblea acordi la seva modificació o derogació.

 

Olot, 13 de novembre de 2020.