transparència

estatuts

00. Index

 

1. TÍTOL PRIMER. DENOMINACIÓ, DURADA, ÁMBIT, FINS I DOMICILI
Article 1. Denominació
Article 2. Fins de l’Associació
Article 3. Durada i àmbit territorial
Article 4. Domicili

 

2. TÍTOL SEGON. DELS ASSOCIATS
Capítol Primer. Classes d’Associats i requisits d’admissió dels Associats
Article 5. Classes d’Associats
Article 6. Requisits generals per ser Associat

Capítol Segon. De l’adquisició i pèrdua de la condició d’Associat
Article 7. Procediment d’admissió i canvi de categoria
Article 8. Pèrdua de la condició d’Associat

Capítol Tercer. Drets i deures dels Associats
Article 9. Drets dels Associats
Article 10. Deures dels Associats

 

3. TÍTOL TERCER. ESTRUCTURA ORGÀNICA DE L’ASSOCIACIÓ
Capítol Primer. Òrgans de Govern
Article 11. Òrgans de govern

Capítol Segon. L’Assemblea General
Article 12. Naturalesa, composició i competències
Article 13. Classes d’Assemblea General
Article 14. Convocatòria
Article 15. Constitució. Mesa de l’Assemblea
Article 16. Asistencia i representació
Article 17. Adopció d’acords
Article 18 Impugnació d’acords

Capítol Tercer. La Comissió Directiva
Article 19. Composició i procés electoral
Article 20. Regles de Funcionament
Article 21. Competències de la Comissió Directiva

Capítol Quart.- La Junta de Delegats
Article 22. Demarcacions Territorials

 

4. TÍTOL QUART. ESTRUCTURA TERRITORIAL DE L’ASSOCIACIÓ
Article 25. Recursos Econòmics
Article 26. Obligacions econòmiques dels Associats
Article 27. Exercici Econòmic
Article 28. Comptes corrents i d’estalvis

 

5. TÍTOL CINQUÈ. RÈGIM DISCIPLINARI
Article 29. Règim sancionador de les infraccions

 

6. TÍTOL SISÈ. DISSOLUCIÓ
Article 30. Acord de l’Assemblea General
Article 31. Lliurament del romane

 

 

 

01. títol primer: denominació, durada, àmbit, fins i domicili

Article 1. Denominació
2.1.1 Amb la denominació “ASSOCIACIÓ DE MEDIADORS CONCURSALS DE CATALUNYA” (en endavant, “AMECON.CAT” o l’Associació), es constitueix aquesta entitat , que regula les seves activitats amb el que estableix la Llei 4/2008 de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya , relatiu a les persones jurídiques ; la Llei orgànica 1/2002, de 22 de març reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.
1.1. L’Associació té capacitat jurídica i plena capacitat d’obrar. Per el millor compliment dels seus fins, l’Associació podrà establir acords de col·laboració amb les empreses o entitats públiques que sigui convenient, segons la Comissió Directiva.
Article 2. Fins de l’Associació
2.1 Són fins de l’Associació els següents:
2.1.2 Fomentar i consolidar els vincles d’amistat i companyonia entre els seus Associats.
2.1.3 Promoure la formació dels seus Associats, tant en la seva faceta científica-tècnica, com respecte a la seva actuació professional i ètica, garantint i impulsant la formació permanent dels mateixos.
2.1.4 Procurar el desenvolupament i perfeccionisme de l’activitat de mediació i administració concursal , fomentar l’intercanvi d’experiències i coneixements entre els seus Associats, coordinar els diferents aspectes de la seva actuació professional i analitzar i resoldre problemes comuns dels professionals i els seus departaments.
2.1.5 Promoure la col·laboració i l’intercanvi de formació científica i tècnica entre els seus Associats.
2.1.6 Realitzar estudis i treballs sobre qüestions de mediació i administració concursal i afins.
2.1.7 Realitzar estudis i treballs de la fiscalitat i de cotitzacions a la Seguretat Social aplicables en situacions d’insolvència i proposar a les administracions públiques aquelles iniciatives tècniques que evitin situacions excessivament gravoses i perjudicials per al insolvent.
2.1.8 Editar i difondre els estudis científics i tècnics que s’estimin convenients.
2.1.9 Establir intercanvis científics i culturals amb entitats similars nacionals o estrangeres, inclús constituint federacions o integrant-se en altres sota qualsevol forma associativa.
2.1.10 Prestar als departaments dels seus integrants, per el seu millor funcionament i organització, serveis que resultin d’utilitat directa i general, de forma que contribueixin a facilitar la seva actuació.
2.1.11 Col·laborar amb altres associacions sense ànim de lucre la finalitat de les quals sigui la lluita contra la pobresa. AMECON.CAT prestarà l’assessorament necessari a aquestes entitats, perquè els seus usuaris pugin beneficiar-se dels avantatges de l’Acord Extrajudicial de Pagaments “ La llei de la segona oportunitat”
2.2 L’Associació no té ànim de lucre, queden exclosos els fins propis que normativament corresponen a les organitzacions empresarials i col·legis professionals.
2.3 Queden expressament exclosos dels fins de l’Associació els que son propis dels sindicats.
2.4 L’Associació és independent de qualsevol grup polític, econòmic, confessional o ideològic.
Article 3. Durada i àmbit territorial
3.1
3.2 AMECON.CAT es constitueix per temps indefinit.
3.3 El seu àmbit d’actuació compren tot el territori Català, sense perjudici de que pugui desenvolupar alguna actuació fora del territori per donar a conèixer les seves finalitats fundacionals.
Article 4. Domicili
L’Associació té el seu domicili social al, carrer Bisbe Lorenzana, 24, Baixos 2 de la ciutat d’Olot (17800).

 

02. títol segon: DELS ASSOCIATS

CAPÍTOL PRIMER
CLASSES D’ASSOCIATS I REQUISITS D’ADMISSIÓ D’ASSOCIATS
Article 5. Classes d’Associats
5.1 Els Associats D’AMECON podran ser:
5.1.1 Exercents
5.1.2 No Exercents
5.2 Sense perjudici de les particularitats que, dins de tals categories, pugui acordar la Junta Directiva, tots els Associats quedaran inclosos a una de les dues categories citades.
Article 6. Requisits generals per ser Associat
6.1 Únicament podran ser Associats les persones físiques, sense prejudici a les particularitats que, en el seu cas, puguin establir-se respecte a les persones físiques que desenvolupin la seva activitat en el si d’un despatx col·lectiu.
6.2 Per que una persona física pugui ser admesa com a Associat hauran de concórrer en la mateixa, en tot cas, els següents requisits:
6.2.1 Tenir capacitat d’obrar i no estar subjectes a cap condició legal per l’exercici del seu dret d’associació.
6.2.2 Esta inscrit en el registre de Mediadors Concursals del Ministeri de Justícia del Govern d’Espanya en el cas dels associats exercents, Pels associats no exercents haver realitzat el curs de mediador concursal.

CAPÍTOL SEGON
DE L’ADQUISICIÓ I PÈRDUA DE LA CONDICIÓ D’ASSOCIAT
Article 7. Procediment d’admissió i canvi de categoria
7.1 La sol·licitud d’admissió serà presentada a la Junta Directiva. Acompanyada de la signatura de dos membres de l’Associació patrocinant la incorporació del sol·licitant.
7.2 En cas de deficiències en la sol·licitud, es donarà un termini de 15 dies per fer l’esmena de les deficiències detectades.
7.3 Correspondrà a la Junta directiva la decisió respecte a l’admissió de sol·licituds, requerint-se al efecte a vot favorable de, almenys, tres quartes parts dels membres de la Junta presents o degudament representats a la reunió.
7.4 La denegació de l’admissió haurà de ser motivada.
7.3 Pel sol fet de la seva pertinència a l’Associació, els Associats permetran la inclusió de les seves dades a un base de dades de caràcter personal en forma que la facin apta perquè l’Associació pugui complir amb totes les seves finalitats i, a més, amb les obligacions de caràcter docent, científic, professional o administratiu que assumeix amb els seus Associats.
La base de dades no podrà ser utilitzada per altres finalitats i l’Associat gaudeix en tot moment del dret de consulta, de correcció o de suspensió, excepte en allò que sigui imprescindible per la bona relació associativa.
L’Associació s’obliga a donar compliment a la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals.
Article 8. Pèrdua de la condició d’Associat
8.1 La condició d’Associat es perdrà per les següents causes:
8.1.1 Per baixa voluntària
La baixa voluntària serà efectiva des de la data en què la Junta Directiva rebi la comunicació escrita que, a aquest efecte, haurà de comunicar-se a l’Associat.
En cas de sol·licitud de reingrés després d’una baixa voluntària, La Junta Directiva podrà sotmetre la readmissió a l’abonament per el sol·licitant de les quotes ordinàries i extraordinàries que el sol·licitant que va causar la baixa hauria meritat en cas de no haver-se produït la seva baixa.
8.1.2 Per baixa forçosa
La baixa forçosa es produirà (i) per el incompliment sobrevingut de qualsevol de les condicions necessàries per ostentar la condició d’Associat o (ii) el incompliment de l’Associat de les seves obligacions econòmiques.
Amb caràcter previ a la pèrdua de la condició d’Associat per aquesta causa,la Junta Directiva haurà de requerir el pagament a l’Associat de manera fidel, advertint-li que si no procedeix al pagament en el termini que se li fixi a l’efecte es procedirà a donar-li la baixa automàticament.
La baixa forçosa serà efectiva en la data en què l’Associació comuniqui aquesta a l’Associat en qüestió.
8.1.3 Per baixa disciplinària
La baixa disciplinària es produirà per acord de la Junta Directiva , davant l’incompliment per un Associat dels deures que els són propis, de conformitat amb els Estatuts, els Reglaments de desenvolupament que, en el seu cas, s’aprovin i els acords adoptats per els òrgans de govern de l’Associació, diferents a l’incompliment de les seves obligacions econòmiques.
Prèvia la tramitació del corresponent expedient, LA Junta Directiva decidirà, per majoria de, almenys, tres quartes parts dels vots presents o degudament representats a la reunió, la procedència o no de la baixa disciplinària.
A l’expedient es garantirà, en tot, l’audiència a l’Associat en qüestió.
La baixa disciplinària serà efectiva des de la data de l’acord de la Junta Directiva.
8.1.4 La baixa de l’Associat en cap cas eximirà a aquest de la obligació de complir degudament les obligacions econòmiques envers l’associació nascudes amb anterioritat al moment en que la seva baixa produeixi efectes.
8.1.4 La baixa de l’Associat en cap cas determinarà el dret d’aquest a exigir la devolució de qualsevol aportació realitzada a l’Associació.

CAPÍTOL QUART
DRETS I DEURES DELS ASSOCIATS
Article 9. Drets dels Associats
9.1 Tots els Associats gaudiran dels mateixos drets, de conformitat amb el disposat en els presents Estatuts, els Reglaments de desenvolupament que, en el seu cas, s’aprovin, i els acords adoptats per els òrgans de govern de l’Associació, amb la única excepció del dret de sufragi actiu i passiu, que únicament ostentaran els Associats Exercents, i sense perjudici de l’assenyalat en l’apartat 4 d’aquest article.
9.2 Així, sense perjudici de qualsevol d’altres drets expressament reconeguts a la Llei, els presents Estatuts, els Reglaments de desenvolupament que, en el seu cas, s’aprovin, i/o els acords aprovats per els òrgans de govern de l’Associació, tot Associat, amb independència de la seva classe, tindrà dret a:
9.2.1 Intervenir amb veu a les Assemblees Generals.
9.2.2 Gaudir de tots els serveis i prestacions que estableixi la AMECON.CAT i participar en les activitats comuns d’aquesta d’acords amb els presents Estatuts i els acords adoptats per els òrgans de govern de la Associació.
9.2.3 Proposar a la Junta Directiva quants suggeriments, reclamacions i observacions estimen oportuns per la bona marxa de la AMECON.CAT , així com exigir que la actuació de l’Associació s’ajusti a l’establert en els presents Estatuts i acords adoptats per els òrgans de govern de l’Associació.
9.2.4 Contribuir al compliment dels fins específics i separar-se lliurement de la AMECON.CAT
9.2.5 Rebre informació sobre els acords adoptats per els òrgans de govern de l’Associació, així com del estat de comptes d’aquesta i del desenvolupament de la seva activitat.
9.2.6 Ser escoltat amb caràcter previ a l’adopció de mesures disciplinàries contra ell i ser informat dels fets que donin lloc a aquestes mesures, havent de ser motivat el acord que, en el seu cas, imposi sanció.
9.2.7 Prestar la seva col·laboració en les activitats que desenvolupi l’AMECON.CAT.
9.2.8 Impugnar els acords dels òrgans de govern de l’Associació que estimen contraris a la Llei, els presents Estatuts o els Reglaments de desenvolupament que, en el seu cas, s’aprovin.
9.3 Els Associats Exercents tindran dret, a més, a:
9.3.1 Votar en les Assemblees Generals, resolent col·lectivament tots els assumptes de competència d’aquesta.
9.3.2 Elegir i ser elegit membre de la Junta Directiva o altres òrgans de govern i treball, de la forma en que es determini en els presents Estatuts, els Reglaments de desenvolupament que, en el seu cas, s’aprovin, i els acords adoptats pels òrgans de govern de l’Associació.
Article 10. Deures dels Associats
10.1 Tots els Associats estaran subjectes als mateixos deures, conforme a l’establert en els presents Estatuts, els Reglaments de desenvolupament que, en el seu cas, s’aprovin i els acords adoptats per els òrgans de govern de l’Associació.
10.2 Així, sense perjudici de qualsevol d’altres deures expressament establerts en els presents Estatuts, els Reglaments de desenvolupament que, en el seu cas, s’aprovin o impostos per acords adoptats per els òrgans de govern de l’Associació, tot Associat amb independència de la seva classe, haurà:
10.2.1 Contribuir econòmicament al sosteniment de l’Associació mitjançant l’aportació, en els terminis previstos en els presents Estatuts i els acords adoptats per els òrgans de govern de l’Associació, de les quantitats que corresponguin en concepte de quotes, ordinàries i extraordinàries.
10.2.2 Complir el que disposa en els presents Estatuts i els Reglaments del desenvolupament que, en el seu cas, s’aprovin.
10.2.3 Complir les normes d’ètica professional i deontològiques que regeixin la professió i difondre el coneixement i imatge de l’Associació, exterioritzant la condició d’Associat tan en les seves relacions professionals com en les seves intervencions públiques, publicacions i treballs.
10.2.4 Assumir i complir el compromís de formació permanent.
10.3 L’incompliment dels seus deures per els Associats i, en general, qualsevol incompliment per els Associats dels presents Estatuts, els Reglaments de desenvolupament que, en el seu cas, s’aprovin, i els acords adoptats per els òrgans de govern de l’Associació podran ser objecte de sanció per part de l’Associació, de conformitat amb el règim disciplinari que es desenvolupi reglamentàriament.
En la regulació reglamentaria del règim sancionador s’haurà de respectar, en tot cas, el dret d’Associat a ser escoltat durant la tramitació de l’expedient.

 

 

 

03. títol tercer: ESTRUCTURA ORGàNICA DE L’ASSOCIACIÓ

CAPÍTOL PRIMER
ÒRGANS DE GOVERN
Article 11. Òrgan de govern
11.1 Els Òrgans de Govern de l’Associació son, d’acord amb les competències previstes en els presents Estatuts, els següents:
11.1.1 L’Assemblea General
11.1.2 La Junta Directiva
11.1.3 Els Delegats Territorials
11.1.4 El president d’Honor

CAPÍTOL SEGON
L’ASSEMBLEA GENERAL
Article 12. Naturalesa, composició i competències
12.1 L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’Associació i estarà formada per tots els Associats, que podran assistir a la mateixa amb veu, si ben només els Associats Exercents tindran el dret de vot, d’acord a l’establert en els presents Estatuts i els acords adoptats per els òrgans de govern de l’Associació.
12.2 Son competències pròpies de l’Assemblea General, les següents:
12.2.1 Aprovar els Comptes Anuals de cada exercici, així com la Liquidació del Pressupost de l’exercici anterior.
12.2.2 Censurar i aprovar la gestió de la Junta Directiva Directiva.
12.2.3 Elegir o destituir la gestió de la Junta Directiva.
12.2.4 Ratificar als Delegats Territorials.
12.2.5 Decidir sobre la modificació dels Estatuts i la dissolució de l’Associació.
12.2.6 Decidir sobre l’adquisició, alienació o gravamen sobre bens immobles de l’Associació.
12.2.7 El nomenament dels Auditors de Comptes de l’Associació quan aquesta tingui obligació legal de sotmetre les seves comptes a auditoria.
12.2.8 Les altres que determinen les Lleis i els presents Estatuts, o que la Junta Directiva sotmeti a la seva decisió.
Article 13. Classes d’Assemblea General
13.1 L’Assemblea General podrà reunir-se amb caràcter ordinari o extraordinari.
13.2 Tindrà la consideració d’Ordinària la reunió de l’Assemblea General que decideixi sobre l’aprovació, en el seu cas, dels Comptes Anuals, de la Liquidació del Pressupost i la Memòria de les Activitats de l’exercici anterior, així com, en el seu cas, l’aplicació dels resultats positius de l’exercici, que s’hauran de destinar, exclusivament, al compliment dels fins associatius.
L’Assemblea General Ordinària podrà decidir igualment sobre qualsevol altre assumpte inclòs en l’ordre del dia d’aquesta.
La reunió de l’Assemblea General Ordinària tindrà lloc necessàriament dins dels primers sis mesos de cada exercici.
13.3 Tindrà consideració d’Assemblea General Extraordinària tota aquella reunió d’aquest òrgan diferent de la referida a l’apartat 2 d’aquest article.
Art. 14. Convocatòria
14.1 L’Assemblea General serà convocada per la Junta Directiva, mitjançant comunicació escrita dirigida a tots els Associats amb una antelació mínima de quinze dies. A aquests efectes, serà vàlida la comunicació escrita dirigida a la direcció de correu electrònic que l’Associat hagués facilitat a l’Associació.
14.2 La Junta Directiva haurà de convocar la Assemblea General quan així ho sol·liciti la Junta de Delegats o un número d’Associats Exercents que representi, almenys, el deu per cent (10%) del total dels Associats Exercents, en aquest cas els sol·licitants hauran de proposar l’ordre del dia mínim de la reunió, incloent en aquest les qüestions de competència de l’Assemblea respecte de les quals es sol·licita la
convocatòria. En aquest últim cas, la Junta Directiva es reunirà dins dels 30 dies següents a la recepció de la petició per acordar la data en què s’hagi de celebrar l’Assemblea, que necessàriament haurà de convocar-se per la seva celebració en un termini no superior a seixanta dies des de la data de recepció de la petició.
No obstant a l’anterior, si la sol·licitud de convocatòria inclou l’elecció de nova Junta Directiva, l’Assemblea General serà convocada per la seva celebració un cop conclogui el procés de presentació de candidatures i terminis que resultin d’aplicació al procés electoral.
14.3 La convocatòria contindrà l’Ordre del Dia de la reunió, en el que es reflectirà amb la deguda claredat cada un dels punts a tractar, i la data, hora i lloc en que s’hagi de celebrar l’Assemblea.
14.4 Les Assemblees podran celebrar-se en qualsevol lloc de Catalunya.
14.5 Des del moment de la convocatòria, es posarà a disposició de tots els Associats la informació o documentació de hagi de ser sotmesa a l’aprovació de l’Assemblea General.
Art. 15. Constitució. Mesa de l’Assemblea
15.1 Les Assemblees convocades conforme a l’establert en els presents Estatuts quedaran vàlidament constituïdes qualsevol que sigui el número d’Associats Exercents concurrents.
15.2 L’Assemblea la presidirà el President de l’Associació i actuarà com a Secretari de l’Assemblea el Secretari de l’Associació.
En cas d’absència del President o del Secretari General, aquests seran substituïts, respectivament, pels vocals de major edat assistents, essent el vocal de més edat el President..
15.3 Només es podrà decidir sobre assumptes inclosos a l’Ordre del Dia, llevat que, concorrent a l’Assemblea la totalitat dels Associats Exercents aquests acordessin, per unanimitat, tractar un altre assumpte no contemplat en aquell.
15.4 El President obrirà i tancarà les sessions de l’Assemblea, dirigirà els debats, concedirà i retirarà l’ús de la paraula i decidirà el moment en que haurà de sotmetre a votació els assumptes.
15.5 El Secretari procedirà a la verificació de la llista d’assistents i aixecarà Acta de la sessió.
Art.16. Assistència i representació
16.1 Tindran dret a assistir a les reunions de l’Assemblea General tots els Associats, excepte aquells que, conforme el disposat en l’apartat 3 de l’article 9, no gaudeixin, en el seu cas d’aquest dret.
16.2 L’assistència a l’Assemblea podrà realitzar-se igualment acudint a altres llocs connectats amb el lloc on es celebri la reunió per sistemes de videoconferències que permetin el reconeixement i identificació dels assistents, la permanent comunicació entre els concurrents, independentment del lloc on es trobin, així com la intervenció i emissió del vot a temps real. La convocatòria indicarà la possibilitat d’assistència mitjançant videoconferència, especificant la forma en que podrà utilitzar-se.
16.3 Tot Associat Exercent podrà fer-se representar en l’Assemblea General per un altre Associat Exercent. No obstant això, cap Associat Exercent podrà ostentar la representació de més de tres Associats Exercents. La representació s’haurà de conferir necessàriament per escrit, haurà de ser especial per cada Assemblea General, haurà de ser firmada per el representat i el representant haurà d’acompanyar a la mateixa fotocòpia del D.N.I de l’Associat Exercent representat.
16.4 Correspondrà al President, assistit pel Secretari. Determinar la validesa o invalidesa de les representacions presentades.
16.5 El President podrà convidar i permetre l’assistència a les reunions de l’Assemblea General a les persones que, a atenció als assumptes inclosos a l’ordre del dia de la reunió, consideri oportú o convinent.
Art. 17. Adopció d’acords
17.1 Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots, això és, més vots a favor que en contra.
17.2 No obstant, serà necessari el vot a favor de, almenys, les dues terceres parts dels Associats Exercents assistents (presents o degudament representats) a la reunió per decidir sobre la dissolució de l’Associació, la modificació dels seus Estatuts, així com per l’adquisició i alineació de bens immobles i la constitució de drets reals sobre els mateixos.
17.3 Qualsevol Associat Exercent podrà exercitar el seu dret de vot mitjançant correspondència postal i, addicionalment, quan així es prevegi a la convocatòria, mitjançant correspondència telegràfica, electrònica o per qualsevol altre medi de comunicació a distància, sempre que es garanteixi degudament la identitat del subjecte que exercita el dret de vot.
17.4 La votació serà pública, llevat que el President decideixi el contrari o així es sol·liciti per Associats Exercents assistents a l’Assemblea que representin, almenys, el 10 per cent (10%) dels vots assistents.
Sense perjudici a l’anterior, la votació serà secreta en els casos d’elecció o destitució de la Junta Directiva.
17.5 Correspondrà al Secretari l’escrutini dels vots emesos, informant del resultat al President, que proclamarà el resulta de la votació.
17.6 De les deliberacions i acords de l’Assemblea General s’aixecarà acta, que expedida per el Secretari de la reunió i amb el Vistiplau del President de la reunió, es sotmetrà a la seva aprovació per l’Assemblea General.
L’acta contindrà totes les mencions legalment exigibles.
Els membres de l’Assemblea General tindran dret a fer constar a l’Acta les seves intervencions, precs o preguntes, així com la oposició als acords adoptats.
Art. 18. Impugnació d’acords
18.1 Els acords podran ser impugnats per els Associats Exercents que haguessin votat en contra dels mateixos o que no haguessin assistit (personalment o mitjançant un representant) a la reunió, dins dels trenta (30) dies següents a la celebració de l’Assemblea si l’Associat hagués concorregut a aquesta. Si no hagués concorregut, el termini de trenta dies començarà a contar des de la data de remissió de la copia o certificació de l’Acta que, també, no podrà demorar-se més de quinze dies des de la celebració.
18.2 En cas d’impugnació, la Junta Directiva podrà suspendre l’execució dels acords adoptats si la majoria dels seus membres així ho consideressin convenient per els interessos de l’Associació. L’acord de la Junta Directiva en que es decidís tal suspensió haurà de ser motivat i comunicat a tots els Associats.

CAPÍTOL TERCER
LA JUNTA DIRECTIVA
Art. 19. Composició i procés electoral
19.1 La Junta Directiva és l’òrgan de direcció, gestió i representació de l’Associació, sense perjudici de les competències que corresponen als altres òrgans de govern, de conformitat amb l’establert en els presents Estatuts.
19.2 La Junta Directiva estarà composta per un mínim de set i un màxim de nou membres.
19.3 Correspon a l’Assemblea General la fixació del número de membres de la Junta Directiva dins dels límits indicats en l’apartat anterior, i la designació de les persones que han d’ocupar tals càrrecs.
19.4 Únicament podran ser designats membres de la Junta Directiva les persones que reuneixin les condicions següents:
19.4.1 Ser Associat Exercent.
19.4.2 Ostentar la categoria d’Associat Exercent durant tot el seu mandat.
19.5 La Comissió Directiva estarà integrada per un President, , un Secretari, un tresorer i de 4 a 6 vocals La pròpia Junta Directiva podrà atribuir als seus membres d’altres vocalies específiques que en el seu cas la pròpia Junta Directiva decideixi crear.
Correspon al Secretari la facultat de certificar els acords dels òrgans socials, amb el Vistiplau del President.
19.6 El procediment de presentació de candidatures i el procés electoral es regirà per els següents principis generals:
19.6.1 Al mateix temps que es convoquen les eleccions es posaran a disposició de qualsevol Associat, a la seu de l’Associació i, en el seu cas, a les seus existents a les Demarcacions Territorials, el llistat dels Associats Exercents (que tindran dret de vot).
19.6.2 Els Associats que volguessin formular una reclamació contra la llista d’electorals hauran de verificar-la dins dels cinc dies posteriors a l’exposició d’aquesta. Les reclamacions eventuals seran resoltes per el Secretari de l’Associació.
19.6.3 Els Associats Exercents, amb les excepcions previstes als presents Estatuts, podran presentar candidatures, que necessàriament (i) hauran de cobrir la totalitat dels llocs de la Junta Directiva i (ii) hauran d’estar integrades per Associats Exercents que es trobin en ple ús dels seus drets civils.
19.6.4 Les candidatures hauran de ser presentades pel candidat a President, i hauran d’estar signades per tots els candidats inclosos en aquesta.
19.6.5 Les candidatures hauran d’acompanyar-se de l’acreditació documental del suport d’aquesta de, almenys, el deu per cent (10%) dels Associats Exercents de l’Associació.
Art. 20. Normes de Funcionament
20.1 La Junta Directiva serà convocada per el seu President sempre que ho jutgi convenient i, en tot cas, quan així ho sol·licitin 3 dels seus membres. La convocatòria es realitzarà mitjançant un escrit remès a cada un dels membres, amb una antelació mínima de tres dies hàbils. La convocatòria haurà d’incloure un ordre del dia temptatiu de la reunió, si bé en aquesta es podrà tractar qualsevol altres assumptes que, a judici del President o dels altres membres restants siguin procedents.
20.1 La Junta Directiva es reunirà, com a mínim, dos vegades a l’any.
20.2 La Junta Directiva quedarà vàlidament constituïda sempre que assisteixi a la reunió, presents o degudament representats, almenys la meitat dels seus membres, presos per excés.
20.3 Llevat que la Llei o els presents Estatuts estableixin una altra cosa, la Junta Directiva adoptarà els seus acords per majoria simple (més vots a favor que en contra) dels membres assistents, presents o degudament representats, a la reunió.
20.4 Els membres de la Junta Directiva no podran fer-se representar, ni per un altre membre, a les reunions de l’òrgan.
20.5 La votació per escrit i sense sessió serà admesa quan tots els membres acceptin per escrit el procediment. La convocatòria-consulta que formuli la sol·licitud de que la Junta Directiva es celebri per escrit i sense sessió haurà d’especificar el període per la recepció dels vots, que no podrà ser inferior a setanta dos hores des del moment de la convocatòria.
20.6 Els membres de la Junta Directiva no percebran cap retribució per l’acompliment dels seus càrrecs.
20.7 El mandat dels membres de la Junta serà de 4 anys, podent ser reelegits fins un màxim de dotze anys. En cas de reelecció, els reelegits no podran exercir el mateix càrrec dins de la Junta Directiva durant dos períodes consecutius.
20.8 En cas de vacant, els càrrecs seran interinament exercits per les persones designades a aquests efectes per el President d’entre els Associats exercents , si tot així no es pot cobrir el càrrec , aquest l’ostentarà el secretari de la Junta Directiva
20.9 Amb ple respecte a les previsions recollides en el presents Estatuts, la pròpia Junta Directiva establirà les seves regles de funcionament.
Art. 21. Competències de la Junta Directiva
21.1 A més de qualsevol altre competència expressament reconeguda de la mateixa en els presents Estatuts o aquelles que li siguin expressament conferides per l’Assemblea General, i sense perjudici de les competències que corresponen als altres Òrgans de Govern, de conformitat amb l’establert en els presents Estatuts, correspon a la Junta Directiva, en termes legals, les més àmplies competències en matèria de direcció i gestió de l’Associació i el seguiment i control d’execució i desenvolupament de les seves iniciatives, activitats i projectes.
Així mateix serà de la competència de la Junta Directiva l’establiment de les línies d’actuació i polítiques generals d’Associació, que seran proposades a l’Assemblea per la seva aprovació.
21.2 A títol enunciatiu i no limitatiu, serà competència de la Junta Directiva:
21.2.1 La convocatòria de l’Assemblea General i la determinació dels assumptes a tractar per aquesta.
21.2.2 La formulació dels Comptes Anuals i la Memòria de les Activitats de cada exercici, així com la proposta de liquidació del pressupost de l’exercici anterior i aplicació del resultat de l’exercici.
21.2.3 La preparació del Pressupost i la presentació d’aquest a l’Assemblea per la seva aprovació.
21.2.4 Interpretar els presents Estatuts i, en el seu cas, els Reglaments de desenvolupament.
21.2.5 Proposar a l’Assemblea les quotes ordinàries i extraordinàries dels Associats.
21.2.6 Crear i regular grups de treball i/o selecció específics.
21.2.7 Proposar el cessament de Delegats Territorials, quan concorrin circumstàncies excepcionals.
Quan no s’hagi designat un Delegat Territorial, la Junta Directiva podrà procedir a designar a aquest, sense perjudici de la facultat d’impugnació d’aquesta designació per els Associats adscrits a la Demarcació Territorial corresponent que representen, almenys, el vint-i-cinc per cent (25%) del total dels Associats adscrits a aquesta Demarcació Territorial.
21.2.8 Nombrar representants de l’Associació davant d’altres entitats, institucions i organismes, públics o privats, i atribuir facultats als representats assignats.
21.2.9 El nomenament dels Auditors de Comptes de l’Associació quan aquesta no tingui l’obligació legal de sotmetre els seus comptes a auditoria, si ho considerés oportú.
21.2.10 Nomenar el President d’Honor de la fundació
21.3 Addicionalment, seran de la competència de la Junta Directiva tots aquells assumptes que els presents Estatuts no atribueixin expressament a un altre òrgan de l’Associació.
21.4 De les deliberacions i acords de la Junta Directiva s’aixecarà acta, que expedida per el Secretari i amb el Vistiplau del President, es sotmetrà a la seva aprovació per la Junta Directiva.
21.5 L’acta contindrà totes les mencions legalment exigibles.
21.6 Els membres de la Junta Directiva tindran dret a fer constar a l’Acta les seves intervencions, precs o preguntes, així com la oposició dels acords adoptats.

 

CAPÍTOL QUART
ELS DELEGATS TERRITORIALS
Article 22. Demarcacions Territorials de l’Associació.
22.1 L’associació podrà nomenat delegats territorials que poden ser
– Un en cada província catalana
– Per vegueries
– Per comarques
– Per ciutats
22.2 Els delegats provincials formaran part de la Junta Directiva . La resta de delegats territorials seran la representació de l’Associació en la vegueria, comarca o ciutat , sempre hauran de demanar l’autorització de la Junta Directiva per cada acte de representació.

CAPÍTOL CINQUÈ
EL PRESIDENT D’HONOR
Article 23. Condicions subjectives necessàries per ser President d’honor.
La Presidència d’Honor serà nomenat per la Junta Directiva i recaurà en un associat exercent , que per la seva trajectòria professional es mereixí l’esmentada representació.
Article 24. Representació de l’Associació
La Presidència d’Honor no forma part de la Junta Directiva i representarà a l’Associació en aquells actes en els quals prèviament la junta directiva l’hagi autoritzat.

 

 

04. títol quart: RÈGIM ECONÒMIC

Article 25. Recursos Econòmics
Els recursos econòmics de l’associació es nodreixen de:
a) Les quotes que fixa l’Assemblea General per als seus membres
b) Les subvencions oficials o particulars
c) Les donacions, les herències o els llegats
d) Les rendes del patrimoni mateix o bé d’altres ingressos que puguin obtenir-se
Article 26. Obligacions econòmiques dels Associats
Tots els membres de l’associació tenen l’obligació de sostenir-la econòmicament, mitjançant quotes o derrames, de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General.
L’Assemblea General pot establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques mensuals –que s’han d’abonar per mesos, trimestres o semestres, segons el que disposi la Junta Directiva- i quotes extraordinàries.
Article 27. Exercici Econòmic
L’exercici econòmic coincideix amb l’any natural i queda tancat el 31 de desembre.
Article 28. Comptes corrents i d’estalvis
En els comptes corrents o llibretes d’estalvis obertes en establiments de crèdit o d’estalvi, hi ha de figurar les signatures del president, el tresorer i el secretari.

 

 

06. títol sisé: dissolució

Article 30. Acord de l’Assemblea General
L’associació pot ser dissolta si ho acorda l’Assemblea General, convocada amb caràcter extraordinari expressament per a aquest fi.
Article 31. Lliurament del romanent
1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General ha de prendre les mesures oportunes tant pel que fa a la destinació dels béns i drets de l’Associació, com a la finalitat, l’extinció i la liquidació de qualsevol operació pendent.
2. L’Assemblea està facultada per elegir una comissió liquidadora sempre que ho cregui necessari.
3. Els membres de l’Associació estan exempts de responsabilitat personal. La seva responsabilitat queda limitada a complir les obligacions que ells mateixos hagin contret voluntàriament.
4. El romanent net que resulti la liquidació s’ha de lliurar directament a l’entitat pública o privada sense afany de lucre que, en l’àmbit territorial d’actuació de l’Associació, hagi destacat més en la seva activitat a favor d’obres benèfiques.
5. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què fan referència els apartats anteriors d’aquest mateix article, són competència de la Junta Directiva si l’Assemblea General no confereix aquesta missió a una comissió liquidadora especialment designada a aquest efecte.

Olot a 3 d’abril de 2018