POLÍTICA DE PRIVACITAT

IDENTIFICACIÓ I DADES DE CONTACTE DEL RESPONSABLE

– Titular: ASSOCIACIÓ DE MEDIADORS CONCURSALS DE CATALUNYA
– Domicili Social: C/Bisbe Lorenzana 24 Baixos 2 de la ciutat d’Olot
– CIF: G55310171
– Registre Públic: Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb número 63131
– Telèfon: 972.26.86.17

– E-mail: secretaria@amecon.cat

 

DADES OBLIGATÒRIES I ACTUALITZADES

Tots els camps que apareixen senyalats amb una asterisc (*) als formularis de la Web seran d’obligada complementació, de manera que la omissió d’algun d’ells podria comportar la impossibilitat que es puguin facilitar els serveis o informació sol·licitats.

S’haurà de proporcionar informació verídica, per tal que la informació facilitada estigui sempre actualitzada i no contingui errors. S’haurà de comunicar a l’Associació amb la major brevetat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal que es vagin produint a través d’un correu electrònic a la direcció de correu electrònic: secretaria@amecon.cat.

 

Així mateix, en fer “click” al botó “Accepto” (o equivalent) incorporat als citats formularis, declara que la informació i les dades que ens ha facilitat són exactes i veraços.

 

INFORMACIÓ SOBRE LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT REALITZADES A LA WEB

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Gestionar la informació rebuda a través del formulari de la web

RECOLLIDA DE DADES

Nom, cognoms, correu electrònic i telèfon de l’interessat

BASE LEGAL

Consentiment de l’interessat i interès legítim de l’Associació  per assistir als requeriments de la informació a través de la web

DESTINATARIS

No es cedeixen dades

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS

No es realitzen transferències internacionals de dades

TERMINI DE CONSERVACIÓ

El termini de conservació de les dades per aquesta finalitat serà d’un any, a menys que siguin aplicables altres terminis

INFORMACIÓ SOBRE LES ACTIVITATS DE TRACTAMENT QUE REALITZEM DE LES DADES DELS ASSOCIATS

RGPD

INFORMACIÓ DESTINADA  A L’ASSOCIAT  

Art. 13.1 c)

Finalitat dels tractaments

Les dades dels associats es tracten amb les següents finalitats:

–          Sol·licituds d’alta i baixa de socis. Es tracten les dades necessàries per fer la inscripció de l’alta o baixa de soci: DNI, nom i cognoms, domicili professional, telèfon i correu electrònic

–          Inscripció en els cursos de formació. Les dades necessàries ja recollides en l’alta,  per fer la inscripció en els cursos que organitza AMECON.

–          Registre d’usuari per a la descàrrega gratuïta de documents. Les dades necessàries ja recollides en l’alta, per facilitar el lliurament dels documents sol·licitats.

–          Conèixer l’opinió dels associats. Les dades necessàries ja relluïdes en l’alta, per conèixer l’opinió dels associats.

–          Assistència a les Assemblees: Les dades necessàries per la celebració de l’assemblea, si aquesta és telemàtica, les dades personals que s’utilitzaran s’amplien a la veu i a la imatge física de l’associat.

–          Consultes dels associats i recepció de butlletins electrònics de l’Associació: les dades necessàries ja recollides en l’alta,  per gestionar les consultes i l’enviament dels butlletins

Art. 13.1 d)

Legitimació

Les bases jurídiques del tractament de les seves dades són:

–          Per al compliment d’una obligació legal: Concretament el compliment d’allò que disposa l’article 313-3, de la Llei 4/2008, del llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, en quan a portar un llibre de registre d’associats.

–          El consentiment de l’associat, quan s’utilitzin dades de veu o d’imatge personal.

–          L’interès legítim de l’Associació per respondre possibles consultes o requeriments que se li formulin en el formulari web.

Art. 13.1 e)

Destinataris

Les dades personals dels associats no seran cedides, excepte:

–          A les entitats organitzadores de cursets de formació en aules externes

–          A la Generalitat de Catalunya per a la inscripció dels càrrecs de l’Associació

–          A persones o particulars que sol·licitin assessorament a l’Associació

 

Art. 13.1 f)

Transferència internacional de dades

En un principi no es preveu realitzar cap tipus de transferència internacional de dades, llevat que sigui a sol·licitud del propi interessat.

Art. 13.2 a)

Període conservació

Les dades personals es conservaran mentre vostè sigui associat, una vegada donat de baixa de l’Associació es bloquejaran durant el termini de 5 anys, per cobrir responsabilitats tributàries o  legals, el termini pot allargar-se en cas que ho dictaminin els tribunals.

Art. 13.2 d)

Reclamació autoritat de control

També pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Art. 13.2 e)

Facilitar dades

En cas de no facilitar la totalitat de les dades, no es podrà formalitzar l’alta com associat a AMECON.

 

DRETS DELS ASSOCIATS I DELS USUARIS FORMULARI WEB

RGPD

DRETS DEL CLIENT

 

Art. 13.2 b)

Accés

Podrà consultar les seves dades personals incloses en els nostres fitxers.

Rectificació

Podrà modificar les seves dades personals si són inexactes.

Supressió

Podrà demanar que s’eliminin les seves dades personals.

Oposició

Podrà demanar que no es tractin les seves dades personals.

Limitació tractament

Podrà demanar la limitació en el tractament de les seves dades en els següents casos:

– Mentre es comprova la impugnació de l’exactitud de les seves dades.

– Quan el tractament sigui il·lícit, però s’oposi a la supressió de les seves dades.

– Quan el responsable no necessiti tractar les seves dades però vostè les necessiti per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

– Quan l’interessat s’hagi oposat al tractament per motius relacionats amb la seva situació particular, el tractament quedarà limitat mentre que es verifica si els motius legítims del responsable prevalen sobre els de l’interessat.

Portabilitat

Podrà rebre en format electrònic les dades personals que ens hagi facilitat i a transmetre’ls a un altre responsable de tractament.

Si considera que no hem tractat les seves dades personals d’acord amb la normativa, pot contactar al correu electrònic secretaria@amecon.cat. Això no obstant, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat).

Per exercir els seus drets, acompanyi la seva sol·licitud d’una còpia del DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat.

L’exercici d’aquests drets és gratuït.